1 Maart: algemene ledenvergadering!

* * * U I T N O D I G I N G  ALGEMENE LEDENVERGADERING OVER 2018 * * *

Datum: vrijdag 1 maart 2019; aanvang: 20:00 uur (met koffie)

Plaats: De Schemerpit, kantine Victory ’55, Wester Ven 43, 1131 RC Volendam

Wandelvereniging ’n Loopie houdt haar algemene ledenvergadering op een vrijdagavond aan het begin van het nieuwe jaar. De agenda van de vergadering ziet er als volgt uit:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Mededelingen en bestuursbeleid
 3. Notulen van de algemene ledenvergadering van vorig jaar
 4. Ingekomen stukken en uitgaande post
 5. Verslag van de penningmeester
 6. Verslag van de secretaris
 7. Verslag van de ledenadministrateur
 8. Evenementen WSV ’n Loopie;
  1. Succes Verenigingstochten
  2. Estafette wandeltocht 2020
  3. Zuiderzeewandeltocht
  4. Vierdaagse Nijmegen / verzorging
  5. Mastermate Divema Avondvierdaagse Volendam
  6. Midzomernachtloopie
 9. Bestuursverkiezing
 10. Benoeming kascontrolecommissie
 11. Vaststelling lidmaatschapscontributie voor 2020
 12. Rondvraag en suggesties

Bij punt 9: ledenadministrateur Cor Veerman is aftredend en herkiesbaar.

De notulen van de algemene ledenvergadering van het jaar daarvoor zijn ter lezing vooraf beschikbaar bij de secretaris. Ook tijdens de vergadering zijn deze notulen beschikbaar. De vergadering zelf duurt meestal ongeveer een uur.

Na het sluiten van de vergadering en een korte pauze volgt een zeer interessante presentatie, verzorgd door Mike van Eerd, voorzitter van Stichting Haarlem-Santiago over wat het betekent om een pelgrimstocht te maken en hoe men zich er praktisch op kan voorbereiden.

Daarna is er nog gelegenheid om even gezellig na te zitten. Heel graag tot 1 maart!

Jaarvergadering maart 2019 uitnodiging