Terugblik op de Algemene ledenvergadering van 1 maart.

Goed bezochte ALV, met inspirerende lezing over pelgrimeren naar Santiago de Compostela.  

Wandelvereniging ’n Loopie gegroeid naar 606 leden

In “De Schemerpit”, de kantine van Victory ’55, vond vrijdagavond de Algemene Ledenvergadering van ’n Loopie plaats. Voorzitter Jack Bont heette eenieder van harte welkom en was verheugd over de grote opkomst. Zo’n 50-tal leden waren present. Er werd even een moment stilte in acht genomen vanwege het overlijden van Dick Veerman (Doede), die vele jaren voor ’n Loopie actief was als vrijwilliger in de verzorging tijdens de Vierdaagse van Nijmegen. Het ledental van ’n Loopie groeit gestaag door. Mede omdat er volgend jaar weer een estafette-wandeltocht naar Wenen gehouden wordt, is het ledenbestand nu op 606 gekomen. Het jongste lid is 14 jaar en de gemiddelde leeftijd gaat omhoog met een gelijke verhouding mannen/vrouwen.

Oproep om aan de eigen wandeltochten mee te doen

De verslagen van de penningmeester, secretaris en ledenadministrateur werden goedgekeurd. De evenementen werden toegelicht, waaronder de maandelijkse Succes Verenigingstochten. Aan de Zuiderzeewandeltocht hebben vorig jaar minder lopers meegedaan, mede omdat deze op Moederdag en in het Hemelvaart-weekend viel. De deelname aan de Mastermate Divema Avondvierdaagse is bedenkelijk gezakt. Vorig jaar waren er maar 125 deelnemers, en met een ledental van ruim 600, is dat toch wel jammer te noemen. Als er niet meer lopers aan mee gaan doen zal helaas besloten moeten worden om met de avondvierdaagse te stoppen. Want er gaat veel tijd en werk in zitten. De Estafettetocht naar Wenen is inmiddels gevuld met 27 wandelploegen. De animo voor de Midzomernachtloop op 14 juni telt inmiddels al 25 deelnemers. Er werd nog een oproep gedaan op een of meerdere vrijwilligers voor de verzorging tijdens de Vierdaagse. Verder werd m.b.t. de contributie voor 2020 een voorstel van het bestuur aanvaard, dat deze met maximaal € 2,– mag stijgen. Mocht er een extra verhoging nodig zijn (doordat het bedrag van de afdracht aan de KWBN nog niet bekend is), dan zal er een extra algemene ledenvergadering plaatsvinden.

Bestuursverkiezing

Ledenadministrateur Cor Veerman was na de termijn van 4 jaar aftredend en herkiesbaar. Hij werd met algemene stemmen herbenoemd, waarbij er tevens een applaus volgde. Tevens werd afscheid genomen van Candy Smit, die vanaf de oprichting van ’n Loopie de PR, website, en allerhande taken verrichtte. Als nieuw gekozen bestuurslid, zal Pius Schilder een deel van haar taken op zich nemen. Candy heeft zich wel weer gemeld voor de kascontrolecommissie, samen met John Helsloot.

Presentatie over Santiago de Compostella

Na de vlot verlopen jaarvergadering was er een presentatie door Mike van Eerd, voorzitter van Stichting Haarlem-Santiago. Op boeiende wijze wist hij te vertellen over wat het betekent om een pelgrimstocht te maken en hoe men zich er praktisch op voor kan bereiden. Elke zaterdag is er van 11.00-13.00 uur een Open Huis in Haarlem, waar men alle informatie kan verkrijgen als men een pelgrimstocht naar Santiago de Compostella wil maken. Na de duidelijke uitleg over de verschillende routes, spullen die nodig zijn, wandeluitrusting, etc. kon men vragen stellen aan Mike van Eerd. Hier maakte menigeen gebruik van.

Met vriendelijke groet,

Pius Schilder

==========================================================================================

Vind hier de notulen van de Jaarvergadering over 2018.

==========================================================================================

 

* * * U I T N O D I G I N G  ALGEMENE LEDENVERGADERING OVER 2018 * * *

Datum: vrijdag 1 maart 2019; aanvang: 20:00 uur (met koffie)

Plaats: De Schemerpit, kantine Victory ’55, Wester Ven 43, 1131 RC Volendam

Wandelvereniging ’n Loopie houdt haar algemene ledenvergadering op een vrijdagavond aan het begin van het nieuwe jaar. De agenda van de vergadering ziet er als volgt uit:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Mededelingen en bestuursbeleid
 3. Notulen van de algemene ledenvergadering van vorig jaar
 4. Ingekomen stukken en uitgaande post
 5. Verslag van de penningmeester
 6. Verslag van de secretaris
 7. Verslag van de ledenadministrateur
 8. Evenementen WSV ’n Loopie;
  1. Succes Verenigingstochten
  2. Estafette wandeltocht 2020
  3. Zuiderzeewandeltocht
  4. Vierdaagse Nijmegen / verzorging
  5. Mastermate Divema Avondvierdaagse Volendam
  6. Midzomernachtloopie
 9. Bestuursverkiezing
 10. Benoeming kascontrolecommissie
 11. Vaststelling lidmaatschapscontributie voor 2020
 12. Rondvraag en suggesties

Bij punt 9: ledenadministrateur Cor Veerman is aftredend en herkiesbaar.

De notulen van de algemene ledenvergadering van het jaar daarvoor zijn ter lezing vooraf beschikbaar bij de secretaris. Ook tijdens de vergadering zijn deze notulen beschikbaar. De vergadering zelf duurt meestal ongeveer een uur.

Na het sluiten van de vergadering en een korte pauze volgt een zeer interessante presentatie, verzorgd door Mike van Eerd, voorzitter van Stichting Haarlem-Santiago over wat het betekent om een pelgrimstocht te maken en hoe men zich er praktisch op kan voorbereiden.

Daarna is er nog gelegenheid om even gezellig na te zitten. Heel graag tot 1 maart!

Jaarvergadering maart 2019 uitnodiging