Laatste nieuws

Update 9 mei 2022

Parkeren tijdens Zuiderzeewandeltocht.

Zaterdag 14 mei en zondag 15 mei wordt door nLoopie de Zuiderzeetocht georganiseerd. Wij hopen op heel veel wandelaars. Deelnemers die met de auto komen verzoeken wij vriendelijk deze te parkeren bij het zwembad. Hier zijn voldoende parkeerplekken. Tot volgende week!

Update 27 april 2022

Beste wandelvrienden, graag willen we jullie met deze poster nogmaals attenderen op onze fantastische Zuiderzeetocht(en) op 14 en 15 mei aanstaande. Graag tot dan.

 

Update

1 April Algemene Ledenvergadering

Op 1 april houdt WSV ’n Loopie haar jaarlijkse ledenvergadering.
Aanvang; 8 uur ’s avonds.

Deze vindt zoals gebruikelijk plaats in de Schemerpit, de kantine van tafeltennisvereniging Victory 55, op het terrein van tennisvereniging Dijkzicht.

Hieronder vindt u de agenda.

Agendapunten

 1. Opening door de voorzitter
 2. Herdenking overleden bestuursleden Pius Schilder en Karina Bont
 3. Notulen van de algemene ledenvergadering van vorig jaar
 4. Ingekomen stukken en uitgaande post
 5. Verslag van de penningmeester
 6. Verslag van de ledenadministrateur
 7. Verslag van de secretaris;
 8. Evenementen WSV ’n Loopie;
  1. Succes Verenigingstochten
  2. toekomst Estafette wandeltochten
  3. Zuiderzeewandeltocht
  4. Vierdaagse Nijmegen / verzorging
  5. Midzomernachtloopie
 9. Bestuursverkiezing
 10. Benoeming kascontrolecommissie
 11. Vaststelling lidmaatschapscontributie voor 2023
 12. Rondvraag en suggesties

Bij  punt 9: secretaris Jan Koning is aftredend en herkiesbaar. De herverkiezing na 2020 van penningmeester Peter Tol moet formeel worden goedgekeurd en het bestuur draagt  Miranda Zwarthoed voor als nieuw algemeen bestuurslid.

Vanwege omstandigheden is er dit jaar na afloop helaas geen lezing door een interessante spreker.

 

Wandelnieuws 3 februari 2022,

Beste wandelvrienden,

we gaan er vanuit dat er geen hindernissen zijn om zondag 13 februari met zoveel als mogelijk wandelaars de bekende wandeling naar Etersheim te ondernemen.
Normaliter is de maandelijkse verenigingswandeltocht op de 1ste zondag van de maand, maar nu dus de 2de zondag in februari.

We starten als van ouds om 8:30 uur vanaf de Sporthal Opperdam en wandelen dan via Edam, Middelie, Oosthuizen naar de molen van Etersheim.
Daar pauzeren we voor een kopje thee of koffie.
De terugweg gaat via de zeedijk langs Warder en Edam terug naar Volendam. Een mooie 25 km wandeling.

We hopen ook deze keer op een mooie opkomst.

Graag tot zondag,
met sportieve groet,

Wandelsport Vereniging ’n Loopie

Update 12 januari 2022
We zullen maar meteen tot de kern komen; de estafetteloop 2022 naar Wenen gaat niet door.
Hij wordt ook niet verplaatst naar volgend jaar, maar definitief afgelast.
De redenen hiervoor zijn legio.
Het 2 x uitstellen van de tocht heeft geleid tot de uitval van 6 groepen lopers. Herhaalde oproepen voor nieuwe deelnemers hebben nauwelijks weerklank gevonden.
Aanpassingen of inkorten van de route is op deze korte termijn ook niet mogelijk.
Ook financieel is er met 6 groepen minder, onvoldoende financiële dekking voor de bushuur.
Daarnaast hebben we de voortdurende corona problematiek, die ook in de landen die wij doorkruisen, voor ons tot onwerkbare situaties leiden.
Al met al heeft dat ertoe geleid dat we, met pijn in het hart, deze beslissing hebben moeten nemen.
Zoals aangegeven wordt de estafette definitief gecanceld.
We verwachten dat een dergelijk lange tocht (27 etappes) ook in de toekomst lastig wordt om te organiseren.
Ook moet natuurlijk de grote spelbreker (corona) onder controle zijn.
Wat we wel gaan doen, daar zijn we nog niet uit. De – nu ‘omgedoopte’ – Estafette commissie gaat zich beraden op de mogelijkheden voor de toekomst en hoopt daar zo snel als mogelijk duidelijkheid over te kunnen verschaffen.
In de tussentijd wensen wij u veel genoegen bij de wandelingen die u ongetwijfeld zelf zult ondernemen.
Tot later,
met sportieve groet,
De Wenen estafette werkgroep

Update 25 oktober 2021

(Opnieuw!) Wandelaars gezocht voor deelname aan de Wandelestafette naar Wenen

Het begint een beetje te lijken op het afscheid van de vroeger, zeer bekende zangeres Heintje Davids – alleen dan omgekeerd; wij dachten telkens te kunnen gaan, maar hebben het vertrek steeds weer moeten afgelasten.

We geven het echter niet op en doen in 2022 een nieuwe poging.

De planning is dat de 1ste etappe start op 17 maart en de 27ste etappe eindigt op 2 juli in Wenen.
Elke etappe duurt 4 (wandel) dagen. De meeste groepen kiezen ervoor om een dag eerder heen te reizen, en na de laatste wandeldag ook nog een overnachting te doen voordat men terugrijdt.
Het vervoer vindt plaats met een – door ’n Loopie gehuurde – 9 persoons bus. Deze ‘pendelt’ heen en terug naar de eind-/startplaats van de etappes.

Helaas hebben door diverse omstandigheden, enkele groepen besloten om af te zien van deelname.
Hierdoor komen weer enkele etappes beschikbaar voor geinteresseerde nieuwe groepen.

Doordat er mogelijk ook groepen zijn die van etappe willen wisselen (ruilen), is het lastig om aan te geven welke etappes vrij zijn, of vrij gaan komen. Daarom eerst het verzoek aan onze leden om – indien men is geïnteresseerd –  zich op te geven. Daarna gaan we aan de slag om te zien of we de wensen van de nieuwe deelnemers kunnen invullen.

Normaliter gaan wij uit van een minimale groepsgrootte van 6 personen, maar hier wijken wij ditmaal vanaf – 4 personen mag ook deze keer. Iets meer is beter, daar de ervaring leert dat een groep van 4 ‘kwetsbaar’ is, als b.v. 1 deelnemer toch onverwacht verhinderd raakt.

Mocht u met een groep of individueel mee willen doen, dan kunt u zich opgeven via emailadres wenen@nloopie.nlGeef daarbij uw naam en telefoonnummer op en het aantal personen waaruit de groep (ongeveer) zal bestaan. Ook individuele lopers kunnen zich dus aanmelden.

Normaliter dienen inschrijvers lid te zijn van ’n Loopie. In de huidige situatie zullen wij daar minder zwaar aan tillen.
Lid (of ‘ondersteunend lid’) worden mag altijd natuurlijk. Het zal echter duidelijk zijn dat leden voorrang genieten.

U ontvangt zo spoedig mogelijk bericht over uw inschrijving.

U zult begrijpen dat wij nog steeds een kleine slag om de arm moeten houden, m.b.t. de mogelijke invloed van de corona pandemie. We hopen natuurlijk allemaal dat er in maart volgend jaar geen reis- of andere beperkingen meer zijn.
We doorkruisen 4 landen, zijnde België, Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk. Hoe de situatie in die landen, maar ook hier in Nederland er dan voorstaat weten wij niet, maar we hopen op het beste.
In ieder geval moeten geïnteresseerden er rekening mee houden, dat in enkele landen dan nog steeds om een QR-pas wordt gevraagd. Elke dag testen is onderweg lastig zo niet onmogelijk, dus vaccinatie is dan een vereiste.

Graag zien wij uw inschrijving tegemoet,
met sportieve groet,

de Wenen-commissie

 

Update 3 februari 2021

Het bestuur van ’n Loopie heeft dinsdag 2 februari vergaderd. Aan de orde kwam het al of niet doorgaan van diverse wandelactiviteiten die door of onder verantwoording van ’n Loopie in 2021 zouden kunnen plaatsvinden. Natuurlijk ook de Wandelestafette naar Wenen die half maart van start zou gaan. Hier is gekeken naar de huidige en te verwachten situatie in Nederland, België, Frankrijk en Duitsland in maart en mei. Dat ziet er door de coronabeperkingen niet goed uit en het bestuur heeft daarom helaas moeten besluiten dat de estafette niet door kan gaan. Dat is geen verrassing. Hoe nu verder, daarover gaat de Werkgroep Wenen zich beraden. Feit is dat de wandelestafette in 2021 definitief niet door gaat.

Andere activiteiten van ’n Loopie staan tot de zomer op de tocht

In februari zou de Algemene Ledenvergadering van ’n Loopie gehouden worden in “De Schemerpit”. Vanwege de lockdown gaat deze voorlopig niet door. Voor een aantal zaken, waarvoor de ledenvergadering normaliter haar goedkeuring dient  te verlenen, wordt gezocht naar een alternatieve werkwijze. Daarover ontvangen de leden binnenkort nog bericht.

Wat betreft de jaarlijkse Zuiderzee-wandeltocht van ’n Loopie (die gepland stond voor 29-30 mei) en de verzorging tijdens de Vierdaagse van Nijmegen, deze gaan waarschijnlijk niet door. Eind maart zal hierover een definitief besluit genomen worden door het bestuur van ’n Loopie. Alles is namelijk afhankelijk van de maatregelen die genomen worden inzake de Corona-pandemie. Erg jammer, maar het is helaas niet anders.