ALGEMENE LEDENVERGADERING 

 

Datum             : Vrijdag 28-2-2020, aanvang 20.00 uur

Plaats              : Schemerpit, Tenniscomplex Volendam

Aanwezig        : Jack Bont, Jan Koning, Peter Tol, Karina Bont-Schilder, Cor Veerman

Notulist          : Miranda Zwarthoed-Schilder

Gast                : Caspar Jansen ‘Caspar Loopt’

 

Agenda van de algemene ledenvergadering:

 

 1. Opening door de voorzitter
  2. Mededelingen
  3. Notulen van de algemene ledenvergadering van vorig jaar
  4. Ingekomen stukken en uitgaande post
  5. Verslag van de penningmeester
 2. Verslag van de ledenadministrateur
 3. Vaststelling lidmaatschap contributie van 2021
 4. Benoeming kascontrolecommissie
 5. Bestuursverkiezing
 6. Evenementen WSV ‘n Loopie
 7. Mastermate Divema Avondvierdaagse
 8. Succes verenigingstochten
 9. Donderdagochtend wandeling
 10. Vierdaagse Nijmegen / Verzorging
 11. Midzomernachtloopie
 12. Estafette Wandeltocht 2020
 13. Rondvraag en suggesties
 14. Sluiting – aansluitend presentatie Lezing Casper Jansen

 

Aantal aanwezige leden: 50

 

 1. Opening door de voorzitter

Voorzitter Jack Bont opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Het bestuur is verheugd over de opkomst. Zo’n 50 tal leden zijn aanwezig. Dit ondanks het hele slechte weer. Menig vereniging zou jaloers zijn op deze opkomst. Wij danken Evert van de Bruine voor de  overheerlijke cake van Ab van Pooij.

 

 1. Mededelingen en bestuursbeleid
 • Er wordt een moment stilte in acht genomen vanwege het overlijden van Ton de Wit en Boer Jan uit Milsbeek. Ton was vele jaren voor ’n Loopie actief als vrijwilliger in de verzorging tijdens de Vierdaagse van Nijmegen. Bij Boer Jan mochten we altijd donderdag eieren bakken. De zoon van Jan heeft aangeven deze traditie voort te zetten.
 • Na afloop van de vergadering zal Caspar Jansen een interessante lezing geven over zijn observaties tijdens zijn wandeltochten door Nederland. Hierover heeft Casper mooie miniatuurtjes in de Volkskrant geschreven en later gebundeld in zijn boek Caspar loopt.

 

 1. Notulen van de vergadering van vorig jaar

De notulen van de jaarvergadering over 2019 zijn ter inzage aanwezig en worden nog eenmaal kort doorgenomen. Aangezien er geen vragen of opmerkingen over zijn worden deze, met dank aan Miranda Zwarthoed,  vastgesteld.

 

 1. Ingekomen stukken en uitgaande post

Er zijn geen ingekomen stukken. Er is geen uitgaande post.

 

 1. Verslag van de penningmeester

Het woord is aan Peter, de penningmeester.  We zien op de balans van 2019 een negatief  resultaat van € 423,30. Het eigen vermogen is daarom gedaald naar € 34.925,32.

 

Oorzaak algemeen:  

De hoofdoorzaak van dit verlies is de verminderende sponsorbijdrage van totaal € 2.050,–.  Door een toezegging van een sponsor om alsnog over 2019 € 500,00 bij te dragen kunnen wij 2019 toch nog afsluiten met een kleine winst van € 76,70

 

Daarnaast zijn er eenmalige kosten gemaakt in verband met:

–             Aanpassing van de website van € 411,40
–             Een collegiale bijdrage  aan het herstel van de vloer van de tafeltennisvereniging Victory ‘55         onze gastheer van € 250,00

Zonder deze eenmalige kosten was er een winst van €  738,10

Oorzaak wandeltochten:

in 2019 zijn een viertal activiteiten georganiseerd naast de gebruikelijke zondagsloopjes:

Vierdaagse Nijmegen
De winst van vorig jaar € 233,95 is gekenterd naar een verlies van € 181,99. De voornaamste oorzaak zijn de gestegen hotelkosten o.a. door de verhoogde BTW naar 9%. Veel dank aan de verzorging en de sponsoren. Het verlies is daardoor beperkt gebleven.

Zuiderzeetocht:
Het resultaat van de ZuiderZeetocht 2019 heeft zich hersteld door een groter aantal deelnemers. De baten in 2019 zijn daardoor gestegen naar € 5.038,00. In 2018 was deze € 3.385,00. Een mooie stijging. Er blijft een winst over van € 911,13. Het bestuur benadrukt dat het aantal leden van onze vereniging nog altijd beperkt mee loopt. Dat is heel jammer. Onze leden lopen in grote groepen mee met de Damloop en kunnen gratis met een verenigingsloop meedoen.

Avond 4-daagse
De avondvierdaagse baarde ons vorig jaar al  zorgen. Naast de kosten hebben wij ook gekeken of het verstandig is om met de organisatie door te gaan. De opkomst van onze eigen leden is heel laag. Alles is uit de kast gehaald om het dit jaar tot een succes te maken. Wij hadden mooie cadeautjes voor de kinderen, enthousiaste vrijwilligers, lekkere versnaperingen onderweg, aanpassing van de tijden, 1 dag lopen kon ook, maar het mocht niet baten.  Wij hebben na afloop geëvalueerd en zijn tot de conclusie gekomen te stoppen met de avondvierdaagse. Het geringe aantal deelnemers ten opzichte van de inspanningen van de organisatie heeft ons dit doen besluiten. Financieel was het een succes. Er werd een winst gemaakt van € 782,08. Heel jammer.

Nachtloop:
De nachtloop is op 14-6-2019 georganiseerd en was een groot succes. De route ging van Coast tot Coast. Door de grote opkomst moest echter in allerijl een bus worden besteld. Deze kosten en de eenmalige kosten van de lichtgevende hesjes hebben een verlies opgeleverd van € 607,00. De weergoden waren ons die nacht niet goed gezind. Die nacht is er zo ontzettend veel regen gevallen dat mensen de tocht moesten staken i.v.m. onderkoeling.  Het was de slechtste nacht in jaren. Erg jammer, maar dit jaar wordt het beter. Opgeven kan bij Karina 06-51558982.

Controle

De financiële stukken zijn gecontroleerd en goedgekeurd door de kascontrolecommissie bestaande uit de leden John Helsloot en Candy Smit, waarvoor onze dank.

 

6 Verslag van de ledenadministratie
Cor Veerman vertelt dat onze wandelvereniging momenteel 612 leden telt. De gemiddelde leeftijd is 56.3 jaar.

 

7 Vaststelling lidmaatschap contributie van 2021

Door de stijgende jaarlijkse afdracht aan de KNWB en hogere kosten gaat de contributie iets omhoog naar 12 euro voor de basisleden en naar € 19,50 voor all-in leden. Er is nu ook een keuze om ‘Ondersteunend Lid’ te worden voor € 5,–. Met name voor de ‘slapende leden’ en hen die niet aan de Vierdaagse meedoen is dit voordeliger en ook levert het meer op voor de clubkas.

 

 1. Benoeming kascontrolecommissie

John Helsloot vragen wij nog 1 jaar de kas te controleren. Ook vragen wij Paul Moormann om deze taak op zich te nemen. Paul stemt hiermee in. De aanwezige leden gaan allemaal akkoord.

 

 1. Bestuursverkiezing

Onze voorzitter Jack Bont is herkiesbaar. Unaniem wordt hij weer gekozen door de leden.

 

 1. Evenementen WSV ’n Loopie

Jan Koning neemt het woord over en vertelt ons over de geplande wandelevenementen:

 

Mastermate Divema Avondvierdaagse

Zoals reeds besproken stoppen wij met dit evenement.

 

Succes Verenigingstochten

Zoals een ieder wel weet wordt iedere eerste zondag van de maand een verenigingsloop. Wind, regen, sneeuw, zonneschijn, het maakt de organisatie niet uit. Er wordt altijd gelopen. De koffie met gebak wordt betaald en alle leden en niet leden zijn van harte welkom. De tocht is meestal +/- 25 km lang en kan altijd worden ingekort of verlengd. Wij vertrekken vanaf de Opperdam om 8.30 uur. Soms starten we in een andere plek waar we dan naar toe rijden.  Er wordt een oproep gedaan aan de leden om een keer mee te doen.

 

 

Onderstaand een opsomming van de komende loopjes:

 

 • 4 april Rinus Laan – Marken
 • 16 en 17 mei de Zuiderzeetocht

 

Voor een volledige agenda zie onze site.

 

Estafette wandeltocht 2020

Jan laat de ploegen zien. Er zijn in totaal 27 ploegen. Alle groepsleiders krijgen Wenen-Passen met informatie uitgereikt. Wij starten vanuit Volendam op  15 maart om 8.30 met een H. Mis in de Vincentiuskerk. Daarna wordt een groepsfoto gemaakt. De laatste groep komt dinsdag 30 juni aan. Het enthousiasme is ook dit jaar enorm. Complimenten aan de werkgroep. Alle routes zijn geweldig.

 

Zuiderzeewandeltocht

Deze wordt gehouden op 16/17 mei. Het bestuur hoopt dat er ook dit jaar weer zo’n duizend deelnemers zijn. Alle leden zijn van harte welkom om één of twee dagen mee te lopen. Het is goede voorbereiding voor de vierdaagse en de estafetteloop naar Wenen. Laten wij deze wandeling met z’n allen op de kaart zetten.

 

Vierdaagse Nijmegen / Verzorging

De verzorging van de vierdaagse gaan we per 1 april a.s. openstellen. Wij gaan uit van 125 personen met een maximum van 150.

 

 1. Rondvraag en suggesties

Er zijn geen vragen.

 

 1. Sluiting

Voorzitter Jack sluit om 21.00 uur de vergadering.  Na een korte pauze, met een kopje koffie of een lekkere borrel, volgt een interessante presentatie van Casper Jansen. Casper heeft anderhalf jaar door alle provincies van Nederland gewandeld.

 

Wij danken een ieder voor zijn of haar aanwezigheid en wensen alle aanwezige veel wandelplezier.