ALGEMENE LEDENVERGADERING 

 

Datum             : Vrijdag 1 april 2022, aanvang 20.00 uur

Plaats              : Schemerpit, Tenniscomplex Volendam

Aanwezig        : Jack Bont, Jan Koning, Peter Tol, Miranda Zwarthoed-Schilder

Notulist          : Miranda Zwarthoed-Schilder

Agenda van de algemene ledenvergadering:

 1. Opening door de voorzitter
  2. Herdenking overlijden Pius Schilder (21-5-2021) en Karina Bont-Schilder (15-7-2021)
  3. Notulen vorige vergadering
  4. Ingekomen stukken en uitgaande post
  5. Verslag van de penningmeester
 2. Verslag van de ledenadministrateur
 3. Verslag van de secretaris
 4. Evenementen WSV ‘n Loopie
 5. Succes verenigingstochten(wordt voorzichtig opgestart. Iets meer deelnemers is welkom)
 6. Vierdaagse Nijmegen / Verzorging
 7. Midzomernachtloopie
 8. Estafette Wandeltocht 2022.
 9. Zuiderzeewandeltocht
 10. Bestuursverkiezing
 11. Benoeming kascontrolecommissie .
 12. Vaststelling lidmaatschap contributie voor 2023
 13. Rondvraag en suggesties

Aantal aanwezige leden: 14.

1. Opening door de voorzitter

Voorzitter Jack Bont opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. De oorzaak van de lage opkomst ligt in de feesten van dit weekend en de voetbal.  Wij danken Evert van de Bruine voor de  overheerlijke cake van Ab van Pooij.

2. Herdenking overlijden Pius & Karina

Er wordt een moment stilte in acht genomen vanwege het overlijden van Pius en Karina. In korte tijd zijn wij twee fantastische bestuurdersleden ons ontvallen. Beide al gevolg van een noodlottig ongeluk. Pius en Karina waren vele jaren actief vrijwilligers voor onze vereniging met een grote passie voor wandelen. Daarnaast was Karina de vrouw van onze voorzitter Jack. Wij zullen Karina en Pius ontzettend missen en wensen een ieder veel sterkte met het verwerken van dit te grote verlies

3. Notulen van de vergadering van vorig jaar

De notulen van de jaarvergadering over 2019/2020 zijn ter inzage aanwezig en worden nog eenmaal kort doorgenomen. Aangezien er geen vragen of opmerkingen over zijn worden deze vastgesteld.

4. Ingekomen stukken en uitgaande post

Er zijn geen ingekomen stukken. Er is geen uitgaande post.

5. Verslag van de penningmeester

Het woord is aan Peter, de penningmeester.  De cijfers zijn op papier beschikbaar gesteld en ter inzage op alle tafels. We zien op de balans van 2021 een positief resultaat van€ 146,06  Het vermogen is daarom gestegen naar  € 35.651,49. Sponsoren zijn niet aangeschreven omdat wij geen uitingen konden doen.

6. Verslag van de ledenadministratie
Onze  wandelvereniging telt momenteel 502 leden.  Een groot verlies ten opzichte van 2020 toen waren er 620 leden. Door Corona en geen vierdaagse is toch een grote groep weggevallen. Dat vinden wij uiteraard erg jammer.

7. Verslag van de secretaris

Door de stijgende jaarlijkse afdracht aan de KNWB en hogere kosten gaat de contributie weer worden verhoogd.

Via een nieuwsbrief zullen wij binnenkort informatie delen met de mogelijkheid om wel of niet lid te blijven van de Bond. Van de  € 5,– gaat € 4,– naar de bond.  Informatie volgt dus. Vanuit de zaal wordt een opmerking gemaakt over het wel of niet verzekerd zijn bij geen lidmaatschap van de bond. Dit wordt uitgezocht.

8. Evenementen WSV ’n Loopie

Jan Koning neemt het woord over en vertelt ons over de geplande wandelevenementen:

Succes Verenigingstochten

Zoals een ieder wel weet is er iedere eerste zondag van de maand een verenigingsloop. Door corona is deze in de slop geraakt. Wij gaan dit nieuw leven inblazen en zullen dit voorzichtig weer oppakken. Het zal, zoals voorheen, op de eerste zondag van de maand worden georganiseerd, maar het bestuur gaat op zoek naar andere routes van ongeveer 20 km. Zo hopen wij meer wandelaars mee te krijgen. De opkomst bij deze wandelingen is vanuit de leden minimaal. Vaak loopt het bestuur met 1 of 2 andere lopers. De routes worden daarom vernieuwd en zullen soms wat  verder van Volendam af worden gelopen. Dit wordt opgepakt. Nader bericht volgt.

Onderstaand een opsomming van de komende loopjes:

 • 2 april Rinus Laan – Marken
 • 14 en 15 mei de Zuiderzeetocht

Voor een volledige agenda, zie onze site.

Estafette wandeltocht 2020/2022

Na 2x uitstel is de tocht nu afgeblazen. Dit tot grote teleurstelling van de commissie. Zij gaan zich beraden op eventuele nieuwe plannen in 2023. Te denken valt hierbij aan een weekend wandelen in Duitsland, Ierland, Luxemburg. Of b.v. als groep meedoen met de vierdaagse van Malaga. Bericht hierover volgt.

Zuiderzeewandeltocht

Deze wordt gehouden op 14/15 mei. Het bestuur hoopt dat er ook dit jaar weer zo’n duizend deelnemers zijn. Alle leden zijn van harte welkom om één of twee dagen mee te lopen. Het is een goede voorbereiding voor de vierdaagse. Laten wij deze wandeling met z’n allen op de kaart zetten.

Vierdaagse Nijmegen / Verzorging

De verzorging van de vierdaagse gaat door. Wij hebben op dit moment echter heel weinig aanmeldingen. Op dit moment 75. De ervaring leert dat er wellicht nog aanmeldingen zijn maar ook afmeldingen. De aanwezige organisator (Kees Pink) wordt gevraagd of er voldoende vrijwilligers zijn. Die zijn er. Misschien minder dan voorheen, maar geeft geen problemen omdat er ook minder lopers zijn.

Midzomernachtloopie

De midzomernachtloop (50km) wordt altijd in de week van de langste dag op vrijdag gelopen. Voor dit jaar zou dat eventueel op 17 juni kunnen plaatsvinden. Wij zullen gaan onderzoeken of er voldoende animo is om dit weer nieuw leven in te blazen.

9. Bestuursverkiezing

Miranda Zwarthoed – Schilder wordt voorgedragen als Algemeen bestuurslid. Peter Tol zijn termijn liep eind 2020 formeel af. Jan Koning liep eind 2021 af. Beide hebben aangegeven te willen verlengen. De aanwezige leden gaan allemaal akkoord. Cor Veerman heeft aangegeven niet te willen verlengen in 2023. Dat vinden wij ontzettend jammer. Voor zijn functie, Ledenadministrateur, staat een vacature. Ook staat er een vacature voor Algemeen bestuurslid.

10.  Benoeming kascontrolecommissie 

Wij danken John Helsloot en Paul Moormann voor de kascontrole. Voor de komende periode worden Kees Runderkamp en Kees Jonk gevraagd. De aanwezige leden gaan allemaal akkoord.

11. Vaststelling lidmaatschap contributie 2023.

De contributie van de KNWB is nog niet bekend. Er wordt ingestemd met een maximale verhoging van € 1,50.

12. Rondvraag en suggesties

Er zijn geen vragen. Voorzitter Jack sluit om 21.00 uur de vergadering.

 

Wij danken een ieder voor zijn of haar aanwezigheid en wensen alle aanwezige veel wandelplezier