SPECIALE INGELASTE ALGEMENE LEDENVERGADERING

Datum             : Vrijdag 30 September 2022, aanvang 20.00 uur

Plaats              : Schemerpit, Tenniscomplex Volendam

Aanwezig        : Jan Koning, Peter Tol, Miranda Zwarthoed-Schilder

Afwezig           : Cor Veerman en Jack Bont

Notulist          : Miranda Zwarthoed-Schilder

Aantal leden   : Aanwezig zijn er 25 leden. 4 leden hebben hun volmacht gegeven.

—————————————————————————————————————————————————————————-

Agenda:
Opening
Wijzigingen per 1-1-2023 Bindings- en lidmaatschapsvormen
Stemming
Loopreis
Sluiting

Opening:
Jan opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Er staat koffie met cake klaar voor onze gasten.

Wijzigingen per 1-1-2023 Bindings- en lidmaatschapsvormen.
Door middel van een powerpoint, die prachtig is opgebouwd door Jan, wordt duidelijk gemaakt dat er vanaf 1-1-2023 veel gaat veranderen. Wij kunnen ons niet veroorloven dat zomaar te laten passeren. Ook voor onze vereniging én haar leden heeft die nieuwe opzet grote gevolgen en daar moeten we iets mee.

Ondanks deze magere vertegenwoordiging vanuit ons ledenbestand, hebben wij als bestuur gemeend dat er tijdens deze vergadering besluiten genomen diende te worden. Uitstel was geen optie. Statutair lijken daar ook geen bezwaren tegen.

Na een uitgebreide informatieve PowerPoint presentatie en een vragenronde is de aanwezige leden gevraagd te stemmen over de volgende 2 (ingekorte) stellingen:

– W.S.V. ‘n Loopie blijft voorlopig verenigingslid van de KWbN,

– Het lidmaatschap van onze leden wordt aangepast volgens de gepresenteerde

procedure. (in de basis zijn onze leden dan geen KwbN lid meer).

Stemming
De zaal stemde daar unaniem voor. Ook de voorkeuren van de per mail gereageerde leden liggen in lijn met de aangenomen voorstellen.

Het bestuur gaat op korte termijn aan de slag om uitvoering te geven aan deze besluiten. →Aktie bestuur

Loopreis

Wij brengen de reis nog even onder de aandacht. De loopreis hebben wij uitgezet omdat de estafettetocht niet door kon gaan. Wij hebben op dit moment een opkomst van 16 personen. Dit zijn voornamelijk bestuursleden. Dat is niet echt de bedoeling. Wij zullen de informatie over deze reis nog een keer met onze leden delen. →Aktie bestuur.

 

Sluiting

Wij danken een ieder voor zijn of haar aanwezigheid en wensen alle aanwezige veel wandelplezier. Wij sluiten af met een drankje.

 

Aktielijst                                                                                                       Door

Uitvoeren besluiten vergadering d.d. 30-9-2022                                         Bestuur

Nogmaals delen loopreis onder de leden                                                    Bestuur